Oversigt - Albertslund - Posthusgrunden

Placeret midt på Albertslund bytorv


Det gamle Posthus skal konverteres til erhverv og boliger. Placeret på Albertslunds bytorv med alle muligheder inden for gåafstand. Indkøb, shopping på byen torv, S-togs stationen ligger inden kort gåafstand fra matriklen.

Den arkitektoniske ambition med Posthusgrunden i Albertslund

Området med Posthusgrunden er beliggende i Albertslund centrum og defineres af Nordmarks alle, Albertslundvej og vognporten. Posthusgrunden er nærtliggende til banelegemet med s-togstation og interne cykelstier forbinder området til skole og institutioner. Grunden er placeret tæt på byliv, shopping, bibliotek, cafeer og restauranter og indgår som en del af Albertslund handelscentrum.

Transformation – Den eksisterende bygning bevares, og der tilføjes henholdsvis 2 boligtårne, et parkeringsareal og et rekreativt område på tagfladen. Den eksisterende bygning vil i fremtiden rumme boliger og der foreslås at integrere en gårdhave i den eksisterende bygningsstruktur, som alle boli- ger vil have adgang til. I stueetagen vil der blive disponeret til erhverv og publikumsorienterede anvendelse. De to nye bygningsvolumener, der ligeledes indeholder boliger, bygges i to tårne, og placeres som i lokalplanen i hvert deres hjørne af byggegrunden med mulighed for øst og vest vendte altaner. Derudover udlægges et disponibelt areal på niveau 1 og tagfladen af den eksisterende post- husbygning til friareal.

Bevaring af eksisterende bygning Bygningen disponeres, jf. lokalplanen i en 2 etager bygning med 2 tårne. Der vil være butikker og udadvendte funktioner i stueplan, boliger og tilhørende fællesrum på første sal, og boliger i de 2 tårne, jf. lokalplanen. Parkering integreres i bygningsvolumenet. Vi ønsker at anlægge en bæredygtig innovativ vinkel på udviklingen af projektet, og tilstræber et meget lavt CO2 aftryk. Projektet baseres på genbrug af den eksisterende betonkonstruktion. Herved minimeres miljøpåvirkning markant. Nye tårnbygninger og nye facader udføres efter state-of the-art bæredygtige principper med høj grad af integrering af træ. Vi ønsker at bygningen skal respektere – og ind- gå i en aktiv dialog med den eksisterende urbane kontekst. Vi vil tilstræbe en arkitektur hvor stedets historie og selve transformationen af det gamle posthus iscenesættes i en dialog mellem det synlige beton-råhus og nye arkitektoniske elementer som facader samt andre komplette- rende dele, i træ, glas, tegl. Vi ser en grøn oase for os, som i sig selv fortæller en bæredygtig og vigtig historie, samtidig med at den forholder sig til nabobygningernes arkitektur – i et formsprog hvor de næres ved hinanden.

Kvadratmeter

Samlet areal på 7.650 kvm

Boliger

Boligareal ca. 4.980 kvm med total 70 boliger

Parkering

I konstruktion af ca. 65 pladser på 1.145 kvm

Erhverv

Publikumsorienteret aktivitet ca 1.525 kvm

Gårdrum

Stort gårdrum vendt ind mod bebyggelsen

Download prospekt af Albertslund-projektet

Hent prospektet om Posthus-projektet i Albertslund i PDF-format via download-knappen herunder. Detaljer om projektet, tegninger, visualiseringer og generelle informationer beskrives i dokumentet

Download Prospekt

Skitsetegning af Posthusgrunden i Albertslund

Bæredygtighedsstrategi - Metode

DGNB Guld – Projektet har til vision at opnå DGNB GULD, for at at opnå et bæredygtigt projekt. Dertil har DGNB-systemet til formål at sikre en høj ensartet og målbar kvalitetsstandard for byggeriet. Med DGNB som værktøj, sikrer det en gennem- sigtighed i dokumenteringen af projktet og en bæredygtig kvalitet gennem hele processen.

DGNB Planet – er et nyt element i den nye DGNB-manual 2023 og sætter fokus på de planetære grænser ved at arbejde med disse 4 punkter:

  • Klimaforandringer – Livscyklusvurdering og ressourceindvinding
  • Biodiversitet
  • Arealanvendelse
  • Kemi – miljøfarlige stoffer

Dette projekt har potentiale for at opfylde disse 4 punkter. Hensigten er at opnå DGNB Planet ved at indarbejde muligheden for delvis bevaring af den eksisterende bygning og derved opnå besparelse på CO2-udledning.Derudover undersøges der muligheder for den bærende konstruktion og facader, for eksempel ved at bruge CO2-lettere materialer i projektet, som vil påvirke DGNB Planet i positiv retning. Der er også gode muligheder for at øge bio-fak- toren, grundet bygnings placering, som kan bidrage til at forbedre biodiversiteten i området

Reducering af CO2 – reducering af CO2 taler meget naturligt ind i overstående punkt omkring DGNB Planet. Dette projekt har en vision om et lavt CO2-aftryk, og dermed bidrage til Albertslund Kommunes overordnede bæredygtighedsstrategi. Ved at træffe de rigtige CO2 reducerende valg bør der ses på materialevalg af facade, da det er en stor overflade, der kan designes, så den er med til at spare på miljøpåvirkning.

Genbrug og genanvendelse – I projektet undersøges muligheden for at anven- de genbrugstegl og genbrugstræ, hvor det vil være hensigtsmæssigt. Hvis muligheden er der for at drage nytte af den eksisterende bygning, skal der foretages en miljøscreening af de områ- der, der skal rives ned. Der er fokus på at udvikle biodiversiteten for området i projektet, så biodiversitetsfaktoren øges. Dette vil både være til gavn for projeket og for omgivelserne.

Mindre kemi i byggeriet for at skabe en bæredygtig bygning er det væsentligt at mindske indholdet af skadelig kemi i byggematerialer. Da projektet har til hensigt
at opnå DGNB Guld og muligheden for DGNB Planet, er kemi en vigtig faktor. Derfor vil der blive stillet høje krav til produkter, der anvendes i projektet.

Plantegninger af boligtyperne på tårnene

Stueplan

1. salsplan


Vil du høre mere om udviklingsprojektet i Albertslund?

Udlejning - Kontakt Kamilla


Hvis du vil høre mere om bebyggelsen i Albertlund kan du kontakte Kamilla Kaalund fra Momentum+, der sidder med udlejning, SAMskab og generel information.

Jesper With - Projektchef - Momentum+

Projektchef - Kontakt Jesper


Søger du mere viden om de tekniske elementer af selve projektudviklingen af Posttårnene i Albertslund kan du kontakte projektchef Jesper With